b_450_0_16777215_0_0_images_aaaaaa.JPG

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy jest instytucją powołaną do udzielania pomocy i wsparcia mieszkającym w Dzielnicy Wilanów osobom i rodzinom, które przeżywają trudności życiowe i nie są w stanie ich pokonać przy wykorzystaniu własnych środków i możliwości. Wykwalifikowana kadra naszego Ośrodka gwarantuje udzielenie profesjonalnej pomocy, poradnictwa specjalistycznego oraz terapii i rehabilitacji społecznej. Na naszej stronie – www.opswilanow.pl - znajdziecie Państwo informacje dotyczące zasad udzielanej pomocy, działalności naszych Ośrodków wsparcia, realizowanych przez nas przedsięwzięć.

 

 

  

 

Osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej Ośrodek udziela pomocy w formie: 

 • pracy socjalnej,
 • pomocy finansowej na zakup niezbędnych artykułów, w tym: żywności, odzieży, opału, leków,
 • gorącego posiłku dla dzieci (uczniów szkół i przedszkoli) i osób starszych (uczestników Dziennego Domu dla Osób Starszych),
 • usługowej (osoby, które z powodu wieku lub stanu zdrowia mają trudności
 • z samodzielnym prowadzeniem gospodarstwa domowego mogą otrzymać pomoc
 • w formie usług opiekuńczych, świadczonych w miejscu zamieszkania. Pomoc ta jest odpłatna w zależności od wysokości dochodu osoby lub rodziny),
 • rehabilitacji społecznej w placówkach wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych,
 • poradnictwa specjalistycznego zapewnienia schronienia w palcówkach dla osób bezdomnych na terenie Warszawy oraz województwa Mazowieckiego.

Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Podstawą do przyznania pomocy jest przeprowadzenie w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 542 zł., kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 456 zł. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ze świadczeń pomocy społecznej mogą korzystać osoby lub rodziny, których dochód przekracza kryterium dochodowe.


W ramach swoich zadań i kompetencji, pracownicy OPS:

 • przeprowadzają wywiady środowiskowe, które pozwalają na diagnozę środowiska rodzinnego;
 • przygotowują plany pomocy;
 • udzielają informacji o przysługujących świadczeniach;
 • prowadzą pracę socjalną na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym bez względu na posiadany dochód;
 • monitorują efekty podjętych działań;
 • pomagają w załatwieniu spraw urzędowych i innych spraw bytowych;
 • udzielają poradnictwa specjalistycznego lub wskazują instytucje, które takiej pomocy udzielają osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia
 • w rozwiązywaniu problemów życiowych;
 • współpracują z instytucjami i organizacjami, działającymi na rzecz rodziny;
 • powiadamiają organy ścigania i sąd rodzinny, gdy zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa.
 • Szczególną opieką otoczeni są ludzie starsi, chorzy, samotni o najniższych dochodach oraz dzieci

b_450_0_16777215_0_0_images_bbbbbbbbbb.JPG

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy
ul. Przyczółkowa 27 A,
02-968 Warszawa.
Tel. 22  648 – 22 – 26
Tel/fax 22  649 – 45 – 65
www.opswilanow.pl


Godziny urzędowania:

 • poniedziałek od 8.00 – 16.00 ( pracownicy socjalni od 8.00 do 18.00 ),
 • od wtorku do piątku od 8.00 – 16.00.

Filia Ośrodka:

Dzienny Dom dla Osób Starszych
Ośrodek Wsparcia dla seniorów,


ul. Lentza 35
02 – 956 Warszawa
tel. 22 651 79 92

Godziny otwarcia:
Pn – Pt od 8.30 do 16.30