CEL I – Świadomi obywatele dzielnicy Wilanów: wzmocnienie aktywności obywatelskiej poprzez jej edukację
w obszarze partycypacji, promocja i wzmacnianie działań na rzecz dobra publicznego, efektywna komunikacja poprzez nawiązanie współpracy i silnego dialogu społeczności z samorządem,


CEL II – Rozwój aktywności lokalnej i obywatelskiej w dzielnicy: wzrost aktywności społecznej
w organizowanych przez ngo i samorząd akcjach społecznych, rozwój potencjału organizacji pozarządowych wraz
z promowaniem wolontariatu oraz rozbudzanie postaw obywatelskich,


CEL III – Zwiększenie oferty w zakresie nowoczesnych usług i profesjonalnego poradnictwa na rzecz rodzin: zaangażowanie społeczności lokalnej do wspólnych działań i inicjatyw, wspieranie i wzmacnianie lokalnych społeczności sąsiedzkich, realizacja i wspieranie projektów skierownych do dzieci i młodzieży, tworzenie miejsc wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,


CEL IV – Rozwój kultry i ekonomii społecznej w dzielnicy: podniesienie świadomości społecznej
w zakresie możliwości rozwiązywania problemów za pomocą ekonomii społecznej, wspieranie powstawania lokalnych inicjatyw obywatelskich w zakresie działalności pożytku publicznego, budowanie Partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej, promocja społecznej odpowiedzialności biznesu.


Koordynacja Programu: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy


ul. Stanisłwa Kostki Potockiego 11, 02 – 958 Warszawa,


tel. 22 116 87 72 , 22 116 87 57