Jakie dokumenty należy przedstawić, składając wniosek o przyznanie Karty?
1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
Wzór ww. oświadczenia jest do pobrania w zakładce „Sprawy Społeczne”  „Karta Dużej Rodziny”  Karta Dużej Rodziny - informacje”.
2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
Wzór ww. oświadczenia jest do pobrania w zakładce „Sprawy Społeczne”  „Karta Dużej Rodziny”  Karta Dużej Rodziny - informacje”.
5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
Wzór ww. oświadczenia jest do pobrania w zakładce „Sprawy Społeczne”  „Karta Dużej Rodziny”  Karta Dużej Rodziny - informacje”.
W przypadku cudzoziemca mającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składając wniosek, poza ww. dokumentami, okazuje dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kto składa oświadczenie, że nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci?
• oświadczenie o ww. treści składają rodzice,
• oświadczenia o ww. treści nie składają małżonkowie rodziców, czyli osoby, które nie są rodzicami co najmniej 3 dzieci.

W jakich sytuacjach należy żądać aktu małżeństwa?
Uprawnienia wynikające z programu przysługują małżonkowi rodzica mającego na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Małżonek może nie mieć żadnych własnych dzieci. W przypadku, gdy małżonek będzie się ubiegać o przyznanie uprawnień, a powstaną wątpliwości co do jego związku małżeńskiego z rodzicem, wówczas składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny trzeba okazać akt małżeństwa.

Czy gmina powinna gromadzić kopie okazywanych dokumentów?
Gmina sporządza, uwierzytelnia i gromadzi kopie okazywanych dokumentów. Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 10 ust. 9 ustawy o Karcie Dużej Rodziny, przedstawianie dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty nie jest wymagane, a więc także ich gromadzenie nie jest wymagane, gdy wójt może bezpłatnie uzyskać dostęp do danych niezbędnych do ustalenia prawa do posiadania Karty, dane te są mu znane z urzędu lub możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza

Kto może złożyć wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny/ odebrać Kartę Dużej Rodziny?
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

Co zrobić w przypadku zgubienia Karty Dużej Rodziny?
Aby otrzymać duplikat Karty Dużej Rodziny należy wypełnić wniosek o wydanie duplikatu i złożyć w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wilanów. Duplikat Karty Dużej Rodziny wydawany jest już za opłatą 9,21 zł. W uzasadnionych przypadkach można odstąpić od pobierania tej opłaty - każda sprawa zostanie rozpatrzona indywidualnie, w zależności od sytuacji rodziny. Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, przedstawia się dokument potwierdzający tożsamość oraz, w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 18. roku życia, odpis aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość.

Jakie mam obowiązki jako posiadacz Karty Dużej Rodziny?
W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny, zmian danych zawartych w Karcie lub zmiany miejsca zamieszkania członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o tym fakcie Urzędu Dzielnicy Wilanów.

Na jakich stronach internetowych zawarty jest wykaz uprawnień przysługujących rodzinom wielodzietnym?
Wykaz zniżek zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl oraz na stronach www.rodzina.gov.pl oraz www.empatia.mpips.gov.pl. Wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany.

Ile czasu zajmuje rozpatrzenie wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny?
Co do zasady gmina powinna rozpatrzyć wniosek niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

W jakim czasie od wysłania przez gminę wniosku o wydruk spersonalizowanej Karty Dużej Rodziny jest ona dostarczana do gminy?
Karty Dużej Rodziny dostarczane będą do Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w terminie 30 dni od daty wpłynięcia do podmiotu, który drukuje Karty Dużej Rodziny, zestawu danych niezbędnych do personalizacji Kart objętych zamówieniem, pod warunkiem, że liczba Kart wysyłanych do danej gminy będzie wynosiła co najmniej 15 sztuk. W przypadku gdy liczba zamówień będzie mniejsza niż 15, wysyłka będzie realizowana nie dłużej niż przez kolejne 30 dni.