Kto może skorzystać ze zniżek?
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie
od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.
Jakie dokumenty są potrzebne?
Składając wniosek o ustalenie prawa do karty dużej rodziny (który się składa w Urzędzie Dzielnicy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania) należy okazać następujące dokumenty:
1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci*;

2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia
lub dokument potwierdzający tożsamość;

4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość
oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce*;

5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka*.

*Wzory oświadczenia dostępne w Wydziale Obsługi Mieszkańców

W przypadku cudzoziemca mającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004),
lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składając wniosek, poza ww. dokumentami, okazuje dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny należy wypełnić czytelnie w całości wpisując prawidłowe dane osobowe członków rodziny (w szczególności z danymi dotyczącymi numeru PESEL) i złożyć w Wydziale Obsługi Mieszkańców.
Pracownik Urzędu weryfikuje wniosek następnie wprowadza dane do systemu teleinformatycznego. Karty Dużej Rodziny po wydrukowaniu przesyłane są do urzędu. Urzędnik informuje rodzinę o terminie ich odbioru.
Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Wilanów prowadzi postępowanie w sprawach o przyznanie Karty Dużej Rodziny
ul. F. Klimczaka 4, pokój 307 (III piętro), 02-797 Warszawa
Tel. (22) 443 49 54
Informacje dotyczące ul. i uprawnień można uzyskać na stronie: https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny?dzial=pliki