b_420_0_16777215_0_0_images_Zdjecia_AK_wracamy.png

Z myślą o dyrektorach i nauczycielach Warszawa przygotowała poradnik, który zawiera rekomendacje, szkolenia, scenariusze zajęć, jak również prezentuje miejską ofertę kulturalną, sportową, psychologiczną, którą wychowawcy mogą zainteresować swoich podopiecznych. Dla zarządzających szkołą opracowana została lista „Moje zadania jako dyrektora” do wykorzystania przed powrotem młodzieży, jak i w kolejnych tygodniach.

Więcej informacji na temat planowanych działań znajdą Państwo pod tym linkiem.

 Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy dnia 12 maja 2021 r. ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie, ul. Wiertnicza 26.

 Treść ogłoszenia dostępna w załączniku.

Zgodnie z art. 32 ust.6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) obowiązkiem gminy jest zapewnienie:

 1. niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.
 2. uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
 3. dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a) 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
b) 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno- -wychowawczych

Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy powyższy obowiązek realizuje poprzez organizację dowozu dwóch formach:

 • zbiorowego, zorganizowanego lub
 • indywidualnego realizowanego przez rodziców w formie zwrotu kosztów dowozu.


Dowóz zbiorowy

Usługa dowozu dziecka do przedszkola/szkoły/ośrodka jest wykonywana przez przewoźnika, wybranego w drodze przetargu przeprowadzonego przez Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
Ze względu na konieczność organizacji dowozu od 1 września 2021 r. oraz zastosowania procedury przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) i zaplanowania wydatków na ten cel, wniosek o zorganizowany dowóz dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej w roku szkolnym 2021/2022, wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy ul. Franciszka Klimczaka 2 albo przesłać pocztą lub drogą elektroniczną w postaci dokumentów pdf na adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo przy wykorzystaniu platformy e-PUAP w terminie do 20 maja 2021 r.
Złożenie ww. wniosku w późniejszym terminie nie gwarantuje organizacji dowozu od 1 września 2021 r.
Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć w Wydziale następujące dokumenty:

 • wniosek o zorganizowany dowóz dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej w roku szkolnym 2021/2022 - wniosek_dowoz_zorganizowany
 • kserokopię aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka,
 • zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało w roku szkolnym 2021/2022 roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki.


Dowóz indywidualny (zwrot kosztów dowozu)


Rodzice, którzy indywidualnie chcą dowozić swoje dziecko do placówki oświatowej otrzymują od Dzielnicy dofinansowanie w formie ryczałtu zgodnie z Zarządzeniem Nr 455/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. Powierzenie ww. zadania następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodzicem a m.st. Warszawa. Umowa zawierana jest na rok szkolny, a okres obowiązywania liczony jest od dnia podpisania umowy. Wymogiem korzystania z tej formy dowozu jest, aby rodzice byli dysponentami samochodu. Podstawą wypłaty ryczałtu za dowóz dziecka jest Oświadczenie (Zał. nr 3 do Zarządzenia Nr 455/2020 z dnia 26.03.2020 r. Prezydenta m.st. Warszawy). Oświadczenie powinno być składane przez rodzica za każdy miesiąc dowozu, nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca a w grudniu do ostatniego dnia zajęć, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego.
Wniosek o zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego na rok szkolny 2021/2022, wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, ul. Franciszka Klimczaka 2 lub przesłać pocztą lub drogą elektroniczną w przy wykorzystaniu platformy e-PUAP najpóźniej do 13 sierpnia 2021 r. Wnioski, które wpłyną po tym terminie będą rozpatrywane w możliwie najszybszym czasie i będą obejmowały zwrot kosztów od dnia podpisania umowy.
Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego na rok szkolny 2021/2022 - wniosek_dowoz_indywidualny
 • kserokopię aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka,
 • zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało w roku szkolnym 2021/2022 roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki.

Osobami zajmującymi się dowozem dzieci niepełnosprawnych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy są:

• w zakresie dowozu zbiorowego:
o Aneta Ufnal, tel. 22 44 35010, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
o Łukasz Mokrzycki, tel. 22 44 34995, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• w zakresie dowozu indywidualnego :
o Krzysztof Prusak, tel. 22 44 34927, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wnioski wymienione i podlinkowane  wtekście dostępne są również w zalącznikach.

Załączniki:
1. Dowóz zbiorowy - Wniosek o zorganizowany dowóz dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej w roku szkolnym 2021/2022
2. Dowóz indywidualny - Wniosek o zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego na rok szkolny 2021/2022

Zarządzenie nr 455/2020 z 26-03-2020 r. Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek - https://bip.warszawa.pl.

b_420_0_16777215_0_0_images_Zdjecia_AK_certyfkat.jpg

Szanowni Mieszkańcy,

z dumą informujemy, że Szkoła  Podstawowa nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego otrzymała tytuł SZKOŁY UCZĄCEJ SIĘ.

Szkoła Ucząca Się (SUS) to program dla dyrektorów i nauczycieli, wspierający zmiany podnoszące efektywność nauczania i uczenia się. Wprowadza ocenianie kształtujące do pracy szkoły i wspiera współpracę nauczycieli w zespołach. Więcej o programie pod linkiem: http://sus.ceo.org.pl/sus.

GRATULUJEMY!

Plakat informujący o rekrutacji do klas sportowych dla przedszkolaków, zerówkowiczów i trzecioklasitów, klasy o profilu ogólnosportowym z pływaniem oraz pływacka i piłka ręczna

Drodzy Rodzice,

jeśli Wasze dziecko lubi sport, chce nauczyć się pływać i poznać swoje możliwości fizyczne, zachęcamy do zapoznania się z ofertą Szkoły Podstawowej nr 300 zamieszczoną na stronie internetowej szkoły: https://sp300warszawa.edupage.org/