W spotkaniu wezmą udział: Włodzimierz Paszyński - zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, przedstawiciele miejskich biur partnerskich realizujących wspólnie projekt Serwis Pomoc Dziecku, pracownicy zespołów wczesnego wspomagania, dyrektorzy szkół i placówek, w których te zespoły funkcjonują, przedstawiciele samorządu warszawskiego reprezentujący dzielnicowe placówki lecznictwa otwartego oraz ośrodki pomocy społecznej, inni zaproszeni goście oraz zarejestrowani uczestnicy konferencji. Konferencję organizuje Dyrektor Biura Edukacji we współpracy z  Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń.

Warszawski system wczesnego wspomagania rozwoju dziecka funkcjonuje od 2006 roku. Jego głównym celem jest wsparcie poznawcze i psychomotoryczne dzieci z różnorodnymi zaburzeniami rozwojowymi – od ich urodzenia do osiągnięcia przez nie dojrzałości szkolnej. Ta bezpłatna, kompleksowa i wielodyscyplinarna pomoc świadczona jest również rodzinie dziecka. Od 2010 roku działa też Serwis Pomoc Dziecku, który pozwala rodzicom i wszystkim innym zainteresowanym tą problematyką osobom na szybkie znalezienie informacji o bezpłatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością oraz możliwościach edukowania go w warszawskich przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, integracyjnych i specjalnych. Baza ofert Serwisu Pomoc Dziecku obejmuje informację z trzech dziedzin: edukacji, pomocy społecznej, zdrowia.

Konferencja „Warszawski System Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka i Pomocy Rodzinie – w poszukiwaniu zintegrowanego modelu” jest ważną okazją do przybliżenia