Rodzice, wniosek w sprawie kontynuacji edukacji w klasie I, mogą złożyć do dyrektora innej szkoły niż ta, w której dziecko w roku szkolnym 2015/2016 realizowało obowiązek szkolny w klasie I – powiadamiając o tym dyrektora szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszcza:

-          w przypadku wyboru tzw. szkoły obwodowej – dziecko jest przyjmowane z urzędu na podstawie zgłoszenia (zgłoszenie można wypełnić w systemie elektronicznym – w terminach   określonych w harmonogramie, lub wypełnić odręcznie papierowy druk zgłoszenia dostępny w szkole obwodowej).

-          w przypadku wyboru szkoły, która nie jest szkołą obwodową - dziecko bierze udział w postępowaniu rekrutacyjnym w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji.

W przypadku, kiedy rodzic zgłosi dyrektorowi swojej szkoły, że dziecko (obecny uczeń klasy I) będzie kontynuowało edukację w klasie I w kolejnym roku – w innej szkole – dyrektor tzw. szkoły macierzystej nie potwierdza temu dziecku woli kontynuacji w klasie II ani w klasie I. Taki uczeń będzie mógł wziąć udział w rekrutacji elektronicznej do klasy I w innej szkole lub zapisać się na podstawie zgłoszenia do szkoły obwodowej.