Zadaniem uczestników konkursu jest ukazanie pozytywnego wpływu, wnoszonego w rozwój stolicy przez projekty, inwestycje oraz działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Przesłane prace mogą przedstawiać zarówno korzyści odnoszone bezpośrednio przez instytucje, jak również te, z których korzystać mogą wszyscy mieszkańcy m.st. Warszawy.

Zdjęcia nadesłane na powinny przedstawiać wybrane inwestycje lub projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (np. infrastrukturalne, społeczne, zdrowotne, itp.) i realizowane na  terenie m.st. Warszawy, przez pryzmat ich użyteczności dla mieszkańców. Prace oceniane będą pod kątem jakości wykonania i oryginalnego ujęcia tematu.

Do zdjęcia należy dołączyć informację, gdzie i kiedy zostało wykonane, a także jakiego projektu lub inwestycji dotyczy (informacje te muszą być zawarte w formularzu konkursowym). Zdjęcie może być wykonane w dowolnej technice aparatem lub telefonem komórkowym. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie trzy fotografie. Fotografie konkursowe powinny zostać dostarczone w formie odbitek na papierze fotograficznym w formacie 15cm x 21cm, a także w wersji cyfrowej w formacie „jpg” w najlepszej możliwej jakości kompresji i rozmiarze nie mniejszym niż 3 MB, a także nie mniejszym niż 3000 px na dłuższym boku.

Nagrodą główną dla autora najwyżej ocenionej pracy jest tablet.

Zdjęcia wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesyłać w terminie do 12 czerwca 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa
ul. Smolna 4, 00-375 Warszawa
(z dopiskiem Konkurs fotograficzny – „Europa zmienia Warszawę”)