ulotka-agros-page-001Uczniowie! Zdobądźcie komputer z bezpłatnym dostępem do Internetu!

W związku z realizacją projektu „Argos – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”, informujemy, że 8 września 2014 r. rozpoczyna się rekrutacja uczestników do projektu.
O udział w projekcie mogą ubiegać się uczniowie, którzy w dniu składania wniosku spełniają łącznie następujące warunki:
1. Posiadają obywatelstwo polskie,
2. Są mieszkańcami m.st. Warszawy – ten warunek dotyczy także rodziców/opiekunów prawnych ucznia,
3. Są uczniami V lub VI klasy podstawowej, gimnazjum lub I klasy szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2014/2015,
4. Nie mają w gospodarstwie domowym dostępu do Internetu,
5. Są członkami gospodarstwa domowego, w którym przeciętny miesięczny dochód na osobę za 2013 r. był niższy niż 1299 zł.

Formularz wniosku w wersji elektronicznej będzie dostępny od dnia 08.09.2014 pod adresem internetowym: http://wniosek.argos.um.warszawa.pl/.
Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie oraz wzór Umowy uczestnictwa w wersji elektronicznej są dostępne na stronie internetowej projektu: http://argos.um.warszawa.pl/, a także do wglądu w siedzibie Biura Pomocy i Projektów Społecznych.