Realizacja projektu ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia szkołom w obszarze doskonalenia nauczycieli. Pierwszym działaniem będzie diagnoza potrzeb, następnie –
na podstawie jej wyników – zrealizowane zostaną 2 cykle doskonalenia. Ważnym działaniem w ramach projektu będzie utworzenie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia.

W warszawskim projekcie zakłada się udział 137 szkół – szkół podstawowych, gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych, techników, liceów ogólnokształcących oraz 13 przedszkoli. Z tej liczby 45 miejsc jest przeznaczonych dla szkół podstawowych i gimnazjów z wynikami z egzaminów zewnętrznych poniżej średniej oraz 45 miejsc dla szkół podstawowych
i gimnazjów z wynikami powyżej średniej.
Informacje o sposobie kwalifikacji szkół i placówek (zgodnie z opracowanym regulaminem naboru) będą przekazywane przez Biuro Edukacji w listopadzie br. do Dzielnic. Obecnie trwa etap zatrudniania kadry do projektu.

W załączniku znajduje się ogłoszenie o naborze na stanowisko szkolnego organizatora rozwoju edukacji w projekcie „Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli, jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych”.