Z inicjatywy organizacji pozarządowych, które wyraziły chęć współpracy na rzecz Mieszkańców naszej Dzielnicy, w styczniu 2018 r. została utworzona Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego. DKDS ma być partnerem Urzędu Dzielnicy Wilanów w wypracowywaniu rozwiązań na rzecz społeczności lokalnej. Jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność na terenie dzielnicy. Ma charakter inicjatywno-doradczy.

Do zadań Komisji należy w szczególności

 •  opiniowanie i współtworzenie dokumentów i projektów aktów prawnych wydawanych przez organy dzielnicy;
 • opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z obszarami określonymi w programie współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • delegowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisjach konkursowych rozpatrujących oferty o przyznanie dotacji oraz do zespołów do spraw oceny realizacji zadania publicznego w ramach małego grantu.
 • współpraca z Dzielnicą Wilanów w celu polepszenia i podwyższenia efektywności działań kierowanych do mieszkańców dzielnicy;
 • określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania;
 • występowanie do władz dzielnicy i miasta z odpowiednimi wnioskami w zakresie swojej działalności;
 • aktywna współpraca z Forum i Komisjami Dialogu Społecznego m. st. Warszawy oraz innymi podmiotami.
  ——————————————————————————

Obecnie w skład DKDS-u wchodzą następujące organizacje:

 1. Stowarzyszenie Historyczne Mazowsza Północnego
 2. Międzyszkolny Klub Sportowy KORONA WILANÓW
 3. K.S. Delta Warszawa
 4. Stowarzyszenie Mopsi Ośrodek Przyjaźni i Szczęścia
 5. UKS Wilanowskie Wilki
 6. WBS Warszawa
 7. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Oddział Wilanów
 8. Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 9. Fundacja Kosmos dla Dziewczynek
 10. Fundacja SEDNO SPORTU
 11. Europejskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia PRO SALUTEM

WŁADZE DKDS-U:

Przewodnicząca - Ewa Sadowska

Zastępca Przewodniczącej - Mariusz Lichosik

Sekretarz - Michał Gałyga

 

 

Aby zostać członkiem komisji należy spełnić następujące warunki:

 1. Posiadać status organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Prowadzić działalność w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
 3. Złożyć do Prezydium oryginał deklaracji przystąpienia.
Załączniki:
Download this file (deklaracja_przystapienia.doc)deklaracja_przystapienia.doc[ ]25 kB
Download this file (Regulamin pracy - zmiany z 9.10.2019 r.pdf)Regulamin pracy DKDS[ ]139 kB